Bharuch Charter:

28/04/2009 at 08:59 1 टिप्पणी

Bharuch Charter:

 1. Ý}æüÎæ ÜUï ç±SƒæçЄæï ÜUæï ÐêÚ„æ }æé±æ±…æ ç}æHÝæ ™æçã¥ï ¥æñÚ ÐéÝ:±¨Ý ò±çSƒ„ „ÚèÜUï ¨ï ãæïÝæ ™æçã¥ï !
 2. ©ÜUæ§ü Çï}æ ÜUï Hè²ï …æï …}æèÝæï ÜUæ ¨¢ÐæÎÝ ÜUÚÝï }æï¢ ¥æ²æ ãé¥æ ƒæ ¥æñÚ …æï …}æèÝ ÇéÏææÝ }æï¢ xæ§ü ãé§ü Ýãè¢ ãñ ±ñ¨è …}æèÝæï ÜUæï „éÚ¢„ ±æШ ÎïÝè ™æçã¥ï !
 3. ©ÜUæ§ü Çï}æ}æï¢ ÐÚ¢ÐÚæxæ„ „æñÚ Ðï }ææÀè}ææÚè ÜUÚ„ï Hæïxææï ÜUæï }ææÀè}ææÚè ÜUÚÝï ÜUæ ¥ç{ÜUæÚ ç}æHÝæ ™æçã¥ï ¥æñÚ ÜUæï‹ÅîïvÅ Ðhç„ Ïæ¢{ ãæïÝè ™æçã¥ï !
 4. }ææÀè}ææÚè }æ¢ÇHè¥æïÜUæï …æï ç{Úæ‡æ ÜUÚÝï }æï¢ ¥æ²æ ãé¥æ ãñ ©¨ ç{Úæ‡æ ÜUæï çÜU¨æÝæï ÜUæï …è¨ „ÚèÜUï ¨ï ç{Úæ‡æ }ææÈUè ²æï…Ýæ ÜUï „ã„ ¨æ}æïH ÜUè²æ xæ²æ ãñ ©¨ „ÚèÜUï ¨ï }ææÀè}ææÚè }æ¢ÇHè¥æï ÜUæï ç{Úæ‡æ ÐÚ„ ÎïÝï }æï¢ ¨ï }æéQU ÜUÚÝæ ™æçã¥ï !
 5. Îï±}ææïxæÚæ ÜUæï ¥æÎè±æ¨è {æ<}æÜU SƒH ÜUï „ã„ ¥æñÚ Ð²üÅÝ SƒH ÜUï „ã„ ç±ÜU¨æÝæ ™æçã¥ï ¥æñÚ ©¨ SƒH}æï¢ ¥æÝï±æHï Hæïxææï ÜUï çH²ï Ðíæƒç}æÜU ¨éç±{æ ç}æHï ©¨ „ÚèÜUï ¨ï ¥æ²æï…Ý ÜUÚÝæ ™æçã¥ï !
 6. ±Ý ¥ç{ÜUæÚ ÜUæ²Îï }æï¢ ¨|æè xæ梱æï ÜUè …êƒ xæíæ}æ Т™æ²„ ãé§ü ãñ ±æï ¥Hxæ „ÚèÜUï ¨ï ãæïÝè ™æçã¥ï !
 7. }ææçã„è ¥ç{ÜUæÚ {æÚæ, |æêÚè²æ ¨ç}æç„ ÜUæ ÜUæ²Îæ, Т™æ²„ ÜUæ ÜUæ²Îæ ç±xæïÚï {æÚæï ÜUè }ææçã„è ¥æñÚ …æÝÜUæÚè ¨|æè xæ梱æï}æï¢ ÎïÝè ™æçã¥ï ¥æñÚ xæíæ}æ¨|ææ ÜUï „Ú„ ÜUÚÝï}æï¢ ¥æ²ï ÆÚæ±æï ÜUæ ¥}æHèÜUÚ‡æ …ËÎ ¨ï …ËÎ ãæï àæÜUï ¥ï¨è ÜUæ²ü±æãè ãæƒ {ÚÝè ™æçã¥ï !
 8. ÚæcÅîè² xæíæ}æè‡æ Úæï…xææÚ {æÚæ ¥¢„xæü„ HæïÜU…æxæëç„ ãæï àæÜUï ¥ï¨è ò±Sƒæ ÜUæ çÝ}ææü‡æ ÜUÚÝæ ™æçã¥ï ¥æñÚ ¨}æxæí ÿæï~æ}æï¢ ²ã {æÚæ ÜUï „ã„ ÜUæ}æxæèÚè {èÚï-{èÚï ™H Úãè ãñ ©¨ÜUæ ¨éò±çSƒ„ „ÚèÜUï ¨ï ¥}æHèÜUÚ‡æ ãæïÝæ ™æçã¥ï !
 9. …¢xæH …}æèÝ ÜUæ²Îï ÜUï ¥¢„xæü„ ÎS„æ±ï…èÜUÚ‡æ ÜUè ÐíçRU²æ ãæƒ {ÚÝï ÜUï Hè²ï ¨ç}æç„¥æï ÜUæ xæÆÝ ÜUè²æ xæ²æ ãñ ±ã ¨ç}æç„¥æï ÜUè Ú™Ýæ ãæïÝè ™æçã¥ï ¥æñÚ ©¨ ¨ç}æç„¥æï ÜUï ¨|æè ¨|²æï ÜUæï „æHè}æ, ¨æ{Ý-¨æ}æxæíè …ËÎ ¨ï …ËÎ ÎïÝè ™æçã¥ï, ©¨ÜUæ ¥}æHèÜUÚÝ …ËÎè ãæï, ¥ï¨è ò±Sƒæ ÜUæ çÝ}ææü‡æ ÜUÚÝæ ™æçã¥ï !
 10. …æï ÚæàæÝÜUæÇü ãñ ©¨}æï¢ ¨ï ¥Hxæ ÚæàæÝÜUæÇü çÝÜUæHæ …æ²ï „æï …ï¨ï ÚæàæÝÜUæÇü }æï¢ ¨ï ¥Hxæ ãé¥ï ãñ ±ñ¨æ ãè ÚæàæÝÜUæÇü ç}æHÝæ ™æçã¥ï !
 11. ¥æ¢„ÚèÜU ÿæï~ææï}æï¢ ¨ï ÚæÁ² ÜUï ¥‹² ÿæï~ææï}æï¢ …ËÎè Ðãæ àæÜUï ©¨ ÜUï Hè²ï ²æ„æ²æ„ÜUè ¨éç±{æ ¶Çè ÜUÚÝè ™æçã¥ï ¥æñÚ ±æï |æè ¥ÓÀè ãæïÝè ™æçã¥ï !
 12. Ðíæƒç}æÜU ¨éç±{æ¥ï …ñ¨è ÜUè – ÐèÝï ÜUæ ÐæÝè, ÚæS„æ, SÅîèÅ Hæ§üÅ, ²æ„æ²æ„, Ðíæƒç}æÜU ¥æÚæïx² ÜUï‹Îí, ÐæïSÅ ¥æÈUè¨, SÜUêH ç±xæïÚï ÜUè ©ÐHçÏ{ ãæï àæÜUï ©¨ „ÚèÜUï ¨ï ò±Sƒæ ÜUæ çÝ}ææü‡æ ãæïÝæ ™æçã¥ï !
Advertisements

Entry filed under: All Charters.

Bardoli Charter Dahod Charter:

1 टिप्पणी Add your own

एक उत्तर दें

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / बदले )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / बदले )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / बदले )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / बदले )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Take Action

What do you want for India?

Tell our leaders what you want the next Government to do.

Add your demand:

- Film yourself, and upload it to our YouTube channel by clicking here.

- Write a comment on this blog

- By joining us on Orkut & Facebook

श्रेणी

Feeds

About Wada Na Todo Abihyan

Wada Na Todo Abhiyan is possibly the largest campaign on Governance Accountability in India, and we have been using the web extensively to bring and connect over 3000 groups across 27 states towards the objectives of the campaign. We are also affiliated to the UN Millennium Campaign and the Global Call to Action Against Poverty (GCAP). Find out more.

Media Partners

small-lead1
  small-owsa small-merinews1

  %d bloggers like this: