Dahod Charter:

28/04/2009 at 09:16 1 टिप्पणी

Dahod Charter:

 1. ÚæcÅîè² xæíæ}æè‡æ Úæï…xææÚ xæÚ¢Åè {æÚæ ÜUï ¥¢„xæü„ …æïÏæÜUæÇü}æï¢ 36Ð ÎèÝ ÜUè }æ…ÎêÚè ç}æHÝè ™æãè¥ï !
 2. ÚæcÅîè² xæíæ}æè‡æ Úæï…xææÚ xæÚ¢Åè {æÚæ ÜUï ¥¢„xæü„ ÜUæ}æ ÜUï SƒH Ðï ÜUæï§ü |æè }æ…ÎêÚ ÜUæï §ü…æ ãæï „æï „éÚ¢„ ãè Ðíæƒç}æÜU ¨æÚ±æÚ ç}æHÝè ™æçã¥ï !
 3. ãÚïÜU xæ梱 }æï¢ Ð0 ç}æÅÚ ÜUè ÎêÚè Ðï ãï‹ÇÐ}Ð ãæïÝæ ™æçã¥ï !
 4. ãÚïÜU Ðíæƒç}æÜU SÜUêH}æï¢ ÐæÝè ÜUè ©ÐHçÏ{ ÜUï Hè²ï ÏææïÚ ÜUè ò±Sƒæ ãæïÝè ™æçã¥ï !
 5. …Ïæ ÜUæï§ü |æè }æçãHæ Ðï ¥y²æ™æÚ ãæï „Ïæ }æçãHæ ÐéHè¨ ÜUï mæÚæ ©¨ÜUè …æ¢™-ÐÇ„æH ãæïÝè ™æçã¥ï !
 6. ãÚïÜU …æç„ ÜUæ ¨¢àææï{Ý ÜUÚÜUï ©¨ÜUè …æç„ „ñ² ãæïÝè ™æçã¥ï !
 7. çÜU¨æÝæï ÜUæï 1Ú Íæ¢Åï Ïæè…Hè ÎèÝ }æï¢ ç}æHÝè ™æçã¥ï !
 8. ¥æÎè±æ¨è ¥æ¢„ÚèÜU ÿæï~ææï}æï¢ ™H„è SÜUêHæï}æï¢ Îè²ï …æ„ï }抲æq |ææï…Ý (}æèÇ-Çï }æèH)ÜUè xæéݱœææ ¨é{ÚÝè ™æçã¥ï !
 9. ¥æ¢„ÚèÜU ÿæï~ææï}æï¢ ¨ï ÚæÁ² ÜUï ¥‹² ÿæï~ææï}æï¢ …ËÎè Ðãæ àæÜUï ©¨ ÜUï Hè²ï ²æ„æ²æ„ÜUè ¨éç±{æ ¶Çè ÜUÚÝè ™æçã¥ï ¥æñÚ ±æï |æè ¥ÓÀè ãæïÝè ™æçã¥ï !
 10. ¥æÎè±æ¨è ÿæï~ææï}æï¢ ¨ï Úæï…xææÚ ÜUï Hè²ï Îê¨Úï àæãÚæï}æï¢ xæ²ï ãé¥ï Hæïxææï ÜUæï – Úæï…xææÚ, çàæÿææ, ¥æÚæïx², Ðíæƒç}æÜU ¨éç±{æ¥ï §üy²æÎè ¥ÓÀï „ÚèÜUï ¨ï ÎïÝï ÜUæ ¥æ²æï…Ý ÜUÚÜUï ©ÝÜUæ ÐéÝ:±¨Ý ÜUÚÝæ ™æçã¥ï !
 11. xæíæ}æç}æ~æ ÜUè çݲéçQU xæ梱æï ÜUï „ã„ ãæïÝè ™æçã¥ï !
 12. ¥æ¢xæ‡æ±æÇè ãÚïÜU xæ梱 }æï¢ ÈUHè²æ ÜUï çã¨æÏæ ¨ï ãæïÝè ™æçã¥ï !
 13. §ü‹ÎèÚæ ¥æ±æ¨, ¨ÚÎæÚ ¥æ±æ¨, ¥æ¢ÏæïÇÜUÚ ¥æ±æ¨ ÜUï Hè²ï ÜUæï§ü |æè ÜUÚ ãæïÝæ ™æçã¥ï Ýãè¢!
 14. …æï ÚæàæÝÜUæÇü ãñ ©¨}æï¢ ¨ï ¥Hxæ ÚæàæÝÜUæÇü çÝÜUæHæ …æ²ï „æï …ï¨ï ÚæàæÝÜUæÇü }æï¢ ¨ï ¥Hxæ ãé¥ï ãñ ±ñ¨æ ãè ÚæàæÝÜUæÇü ç}æHÝæ ™æçã¥ï !
Advertisements

Entry filed under: All Charters.

Bharuch Charter: Panchmahal Charter:

1 टिप्पणी Add your own

एक उत्तर दें

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदले )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  बदले )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदले )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदले )

w

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Take Action

What do you want for India?

Tell our leaders what you want the next Government to do.

Add your demand:

- Film yourself, and upload it to our YouTube channel by clicking here.

- Write a comment on this blog

- By joining us on Orkut & Facebook

श्रेणी

Feeds

About Wada Na Todo Abihyan

Wada Na Todo Abhiyan is possibly the largest campaign on Governance Accountability in India, and we have been using the web extensively to bring and connect over 3000 groups across 27 states towards the objectives of the campaign. We are also affiliated to the UN Millennium Campaign and the Global Call to Action Against Poverty (GCAP). Find out more.

Media Partners

small-lead1
  small-owsa small-merinews1

  %d bloggers like this: