Bardoli Charter

28/04/2009 at 08:40 1 टिप्पणी

Bardoli Charter:

 1. ±Ý ¥ç{ÜUæÚ ÜUæ²Îï }æï¢ ¨|æè xæ梱æï ÜUè …êƒ xæíæ}æ Т™æ²„ ãé§ü ãñ ±æï ¥Hxæ „ÚèÜUï ¨ï ãæïÝè ™æçã¥ï !
 2. xæíæ}æç}æ~ææï ©¨è xæ梱 ÜUï ãæïÝï ™æçã¥ï ¥æñÚ xæ梱 ÜUï çã¨æÏæ ¨ï ãæïÝï ™æçã¥ï !
 3. }æÚÍæè }æ¢Çfè ÜUï ÜUÚ…ï ÝæÏæêÎ ãæïÝï ™æçã¥ï ! ÐêÚï xæé…Úæ„}æï ¥ï¨æ ãæïÝæ ™æçã¥ï !
 4. Ðíæƒç}æÜU ¥æÚæïx² ÜUï‹Îí}æï SÅæÈU ¥æñÚ ÇæõvÅÚæï ÜUè ò±Sƒæ ãæïÝè ™æçã¥ï ! ¨è±èH ãæõçSÐÅH òæÚæ }æï¢ ãæïÝè ™æçã¥ï !
 5. çÇSÅîèvÅ, HïÏæÚ ¥æñÚ ¨ï¨‹¨ ÜUæõÅü ÜUï }æÜUæÝæï ÜUè ò±Sƒæ ãæïÝè ™æçã¥ï !
 6. ãÚïÜU }æçãHæ …êƒæï ÜUæï Úè±æõô˱xæ ÈU¢Ç ç}æH„æ ™æçã¥ï ¥æñÚ xæíïôÇxæ ãÚ }æçãÝï ãæïÝæ ™æçã¥ï !
 7. xæóæï (¨éxæÚ) ÜUï ÜUæÚ¶æÝï }æï¢ …æ„ï ãé¥ï }æ…ÎêÚæï ÜUæï ¨Hæ}æ„è ç}æH„è Úãï §ü¨çH²ï xæóæï ÜUæ}æÎæÚ ‹²æ²Ð¢™ ãæïÝæ ™æçã¥ï !
 8. xæíæ}æ¨|ææ }æï¢ ãé¥ï ÆÚæ±æï ÜUæ ¥}æHèÜUÚÝ ãæïÝæ ™æçã¥ï ! Ïæè.Ðè.¥ïH. ÜUï }ææÐ΢xæ xæíæ}æ¨|ææ „ñ² ÜUÚïxæè !
 9. Úæ§üÅ Åé §ü‹ÈUÚ}æïàæÝ ÜUæÝêÝ ÜUè …æÝÜUæÚè ¨|æè xæ梱æï}æï¢ ÎïÝè ™æçã¥ï !
 10. ÜUæïűæHè²æ ÜUæï}æ ÜUï Hæïxæ òæÚæ ÿæï~æ}æï¢ ±æ¢¨ Çæ¢xæ ÿæï~æ}æï¢ HïÝï ÜUï Hè²ï …æ„ï ãñ …è¨ ÜUï çH²ï …ãæ¢ ÜUæïűæHè²æ ÜUæï}æ Úã„è ãæï ©¨ÜUè Sƒæçݲ xæíæ}æ¨|ææ ÜUæï }æ拲„æ ç}æHÝè ™æçã¥ï ! ±æ¢¨ ÜUæï xææñ‡æ±Ý ÐïÎæàæ ÜUè }æ拲„æ ç}æHè ãé§ü ãñ ¨è.Ðè.¥ï}æ. ÜUæï ±æ¢¨ ç}æHÝæ Ïæ¢{ ãæï …æÝæ ™æçã¥ï !
 11. …æï çÜU¨æÝ ¥ïÜU ¨æHè …}æèÝ ²æ xæH¨Ú ÜUè …}æèÝ ÜUæï ¨æHæï ¨ï ¶ï„ ÜUï Hè²ï ©Ð|ææïxæ ÜUÚ„ï ãñ ¥ï¨ï çÜU¨æÝæï ÜUï Ýæ}æ Ðï …}æèÝ ãæïÝè ™æçã¥ï !
 12. …¢xæH ¶æ„ï ÜUè ¥æñÚ ¨ï HÍæéœæ}æ ±ï„Ý ÜUæ ¥}æHèÜUÚÝ ãæïÝæ ™æçã¥ï !
Advertisements

Entry filed under: All Charters.

Valsad Charter: Bharuch Charter:

1 टिप्पणी Add your own

एक उत्तर दें

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / बदले )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / बदले )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / बदले )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / बदले )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Take Action

What do you want for India?

Tell our leaders what you want the next Government to do.

Add your demand:

- Film yourself, and upload it to our YouTube channel by clicking here.

- Write a comment on this blog

- By joining us on Orkut & Facebook

श्रेणी

Feeds

About Wada Na Todo Abihyan

Wada Na Todo Abhiyan is possibly the largest campaign on Governance Accountability in India, and we have been using the web extensively to bring and connect over 3000 groups across 27 states towards the objectives of the campaign. We are also affiliated to the UN Millennium Campaign and the Global Call to Action Against Poverty (GCAP). Find out more.

Media Partners

small-lead1
  small-owsa small-merinews1

  %d bloggers like this: