Panchmahal Charter:

28/04/2009 at 09:34 1 टिप्पणी

Panchmahal Charter:

 1. ãÚïÜU ¨ÚÜUæÚè ²æï…Ýæ ÜUæï ÚæcÅîè² xæíæ}æè‡æ Úæï…xææÚ xæÚ¢Åè {æÚæ ÜUï ¥¢„xæü„…..
 2. àææñ™ RUè²æ ¥æñÚ ÝãæÝï ÜUï Hè²ï ¨¢Çæ¨-ÏææƒÚë}æ ÐPUï, ÎÚ±æ…ï ±æHï àæãÚ ¥æñÚ xæ梱æï }æï¢ ¥ïÜU ãè Îæ}æ ÜUï ÏæÝÝï ™æãè¥ï ! …è¨ ÜUæ ¨}ææ±ïàæ ÚæcÅîè² xæíæ}æè‡æ Úæï…xææÚ xæÚ¢Åè {æÚæ }æï¢ ãæïÝæ ™æçã¥ï !
 3. xæ梱æï }æï¢ ÜUæï§ü |æè ¨ÚÜUæÚè ²æï…Ýæ ÜUæ ¥}æHèÜUÚÝ ÚæcÅîè² xæíæ}æè‡æ Úæï…xææÚ xæÚ¢Åè {æÚæ ÜUï „ã„ ãæïÝæ ™æçã¥ï !
 4. ãÚïÜU Т™æ²„/ xæ梱 ÜUï „ã„ …..
 5. ¥ïÜU Ðè.¥ï™.¨è. (Ðíæƒç}æÜU ¥æÚæïx² ÜUï‹Îí) ãæïÝæ ™æçã¥ï !
 6. ²æ„æ²æ„ (Ïæ¨) ¨ï±æ ãæïÝè ™æçã¥ï …è¨ ¨ï ¨ÚÜUæÚ ÜUè }æéz„ }æé¨æÈUÚè (Ðæ¨) ²æï…Ýæ ÜUæ §üS„}ææH Hæïxæ ÜUÚ àæÜUï ¥æñÚ …ãæ¢ Ïæ¨ ¨ï±æ ©ÐHÏ{ Ýæ ãæï ±ãæ¢ ÚæïÜUÇ ÚÜU}æ (ÜUïàæ) ÎïÝæ ™æçã¥ï !
 7. 1 ¨ï 10 „ÜU ÜUè SÜUêH ãæïÝè ™æçã¥ï !
 8. xæíæ}æç}æ~æ ÜUè çݲéçQU ãæïÝè ™æçã¥ï !
 9. ¨ÚÜUæÚ ÜUè ãÚïÜU ²æï…Ýæ xæ梱 ÜUï „ã„ ãæïÝè ™æçã¥ï Ýãè¢ ÜUï xæíæ}æ Т™æ²„ „ã„ !
 10. …ãæ¢ Ú000 ¨ï Á²æÎæ Hæïxææï ÜUè ÏæS„è ãñ ±ãæ¢ Ð¢™æ²„ ¥Hxæ ãæïÝè ™æçã¥ï !
 11. ¥æÎè±æ¨è ÿæï~ææï}æï¢ 3000 ¨ï Á²æÎæ Hæïxææï ÜUè ÏæS„è ãñ ±ãæ¢ Ð¢™æ²„ ¥Hxæ ãæïÝè ™æçã¥ï!
 12. …è¨ xæíæ}æ Т™æ²„}æï¢ 1000 ¨ï Á²æÎæ ÏæS„è ãæï ±ãæ¢ ¥Hxæ ¥æÎè±æ¨è Т™æ²„ ãæïÝè ™æçã¥ï !
 13. ãÚïÜU xæ梱}æï¢ ÐèÝï ÜUæ ¥æñÚ ô¨™æ§ü ÜUï ÐæÝè ÜUè ò±Sƒæ ãæïÝè ™æçã¥ï !
 14. ¨¢¨Î ¥æñÚ {æÚæ¨|ææ ÜUï ¨ÎS² ÜUï xæíæ¢Å}æï¢ ¨ï Ð0ÜUè ¨Îè xæíæ¢Å ©¨ÜUï ÿæï~æ ÜUï ãÚïÜU xæ梱}æï¢ ÏæÚæÏæÚ Ïææ¢ÅÝè ™æçã¥ï !
 15. àæãÚæï ÜUè „Úã xæ梱æï}æï¢ |æè SÅîèÅ Hæ§üÅ ÜUè ò±Sƒæ ãæïÝè ™æçã¥ï !
 16. ¥æ¢xæ‡æ±æÇè ãÚïÜU xæ梱 }æï¢ ÈUHè²æ ÜUï çã¨æÏæ ¨ï ãæïÝè ™æçã¥ï !
 17. ãÚïÜU xæ梱}æï¢ ÐæïC ¥æÈUè¨ ãæïÝè ™æçã¥ï !
 18. HæïÜU Ðíç„çÝç{ (¨ÚТ™) ÜUæï }ææÝÎì ±ï„Ý ç}æHÝæ ™æçã¥ï !
 19. Т™æ²„æï}æï¢ ¨}æÚ¨ Ðhç„ ÜUæï Îæ¶èH ÜUè²æ xæ²æ ãñ ©¨è „ÚèÜUï ¨ï ©„Ú „ÜU ò±Sƒæ ãæïÝè ™æçã¥ï ¥æñÚ ¥ç±Eæ¨ ÜUè ÎÚ¶æS„ ÜUæ ©Ð²æïxæ |æè xæ梱 ¨ï Hï ÜUï ÐæHü}æï‹Å „ÜU ãæïÝè ™æçã¥ï !
 20. §ü‹ÎèÚæ ¥æ±æ¨, ¨ÚÎæÚ ¥æ±æ¨, ¥æ¢ÏæïÇÜUÚ ¥æ±æ¨ ÜUï Hè²ï ÜUæï§ü |æè ÜUÚ ãæïÝæ ™æçã¥ï Ýãè¢!
 21. ÚæàæÝÜUæÇü ÜUï Hè²ï…..
 22. …æï ÚæàæÝÜUæÇü ãñ ©¨}æï¢ ¨ï ¥Hxæ ÚæàæÝÜUæÇü çÝÜUæHæ …æ²ï „æï …ï¨ï ÚæàæÝÜUæÇü }æï¢ ¨ï ¥Hxæ ãé¥ï ãñ ±ñ¨æ ãè ÚæàæÝÜUæÇü ç}æHÝæ ™æçã¥ï !
 23. 100 ÚæàæÝÜUæÇü ÜUï „ã„ ¥ïÜU ÚæàæÝ ÜUè ÎéÜUæÝ ãæïÝè ™æçã¥ï ¥æñÚ ÚæàæÝ ÜUè ÎéÜUæÝ }æçãÝï }æï¢ ÚÐ ÎèÝ ÜU}æ ¨ï ÜU}æ ¶éHè ÚãÝè ™æçã¥ï !
 24. ÚæàæÝÜUæÇü ÎïÝï ¥æñÚ ©¨}æï¢ ¨é{æÚ ÜUÚÝï ÜUè ¨œææ xæíæ}æ Т™æ²„ ÜUæï ãæïÝè ™æçã¥ï !
 25. Ïæè.Ðè.¥ïH. ÜUæÇü {æÚÜUæï ÜUæï ¨ÚÜUæÚÝï „ñ² ÜUè xæ§ü ÜUïHÚè ÜUï çã¨æÏæ ¨ï ¥æñÚ ¨ÎS² ÜUï çã¨æÏæ ¨ï ¥Ýæ… ç}æHÝæ ™æçã¥ï !
 26. ãÚïÜU xæ梱}æï¢ …æï ¥Ýæ… ÐÜU„æ ãñ ±æï ¥Ýæ… ÜUæï ©¨ xæ梱 ÜUè xæíæ}æ Т™æ²„ ¶ÚèÎ Hï ¥æñÚ ©¨ ¥Ýæ… ÜUï …‰ƒï ÜUæï ÚæàæÝ ÜUè ÎéÜUæÝ ÜUæï Îè²æ …æ²ï !
 27. ¨ÚÜUæÚè/xææñ™Ú ¥æñÚ ÐÇ„Ú …}æèÝ}æï¢ …æï Hæïxæ Úã„ï ãñ ©¨ÜUæï çݲ}æÏæ¢{ ÜUÚÝï ÜUï Hè²ï ©ÝÜUæï …¢xæH …}æèÝ …ñ¨æ ÜUæÝêÝ ÏæÝæÜUï …}æèÝ ÎïÝè ™æçã¥ï !
 28. ÝxæÚÐæçHÜUæ ÜUè ¥æ¨Ðæ¨ ÜUï xæ梱æï ÜUæ ¨}ææ±ïàæ ÝxæÚÐæçHÜUæ }æï¢ ÜUÚÝæ ÐÇï „æï xæ梱 ÜUï Hæïxææï ÜUè ¨¢}æç„ HïÝè ™æçã¥ï ¥æñÚ ©¨ÜUï ÏææÎ ©¨ xæ梱 ÜUæï ÝxæÚÐæçHÜUæ }æï¢ ¨¢ç}æçH„ ÜUÚÝæ ™æçã¥ï, ¥xæÚ Ýæ ÜUãï „æï ©¨ xæ梱 ÜUæï ¨¢ç}æçH„ ÜUÚÝæ Ýãè¢ ™æçã¥ï !
 29. ¥æÎè±æ¨è ÿæï~æ ÜUè ç±ÜUæ¨ ²æï…Ýæ ÜUæ HæïÜU ÈUæHæ ±ÝÏæ¢{é ÜU˲æÝ ²æï…Ýæ}æï¢ ¨ï ÎïÝæ ™æçã¥ï !
 30. ¥æÎè±æ¨è¥æï ÜUï Hè²ï …æï ²æï…Ýæ¥ï }梅êÚ ÜUè ãñ, xæíæ¢Å Îè xæ§ü ãæï ¥æñÚ ©¨ÜUæ ©Ð²æïxæ Ý ÜUè²æ xæ²æ ãæï „æï ¥æÝï ±æHï ¨æH}æï¢ ©¨ÜUæï ¨¢ç}æçH„ ÜUÚ ÎïÝæ ™æçã¥ï ¥æñÚ ©¨ÜUæ ç±ÜUæ¨ ÜUÚÝæ ™æçã¥ï ! Îê¨Úè ²æï…Ýæ}æï¢ ©¨ÜUæ ©Ð²æïxæ ÜUÚÝæ ™æçã¥ï Ýãè¢ !
 31. ¨ÚÜUæÚè Ðíæƒç}æÜU SÜUêH ãæï ²æ ¶æÝxæè Ðíæƒç}æÜU SÜUêH ãæï ±ãæ¢ ÜUè¨è |æè ÐíÜUæÚ ÜUè ÈUè ãæïÝè ™æçã¥ï Ýãè¢ !
 32. …ãæ¢ Úï˱ï ÈUæÅÜU ãæï ±ãæ¢ ÐéH ÜUè ò±Sƒæ ÜUÚÝè ™æçã¥ï !
 33. ãÚïÜU „æHéÜUæ SƒH Ðï çÏæÚ¨æ }æé¢Çæ |æ±Ý ãæïÝæ ™æçã¥ï !
Advertisements

Entry filed under: All Charters.

Dahod Charter: Meerut Charter:

1 टिप्पणी Add your own

एक उत्तर दें

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदले )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  बदले )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदले )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदले )

w

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Take Action

What do you want for India?

Tell our leaders what you want the next Government to do.

Add your demand:

- Film yourself, and upload it to our YouTube channel by clicking here.

- Write a comment on this blog

- By joining us on Orkut & Facebook

श्रेणी

Feeds

About Wada Na Todo Abihyan

Wada Na Todo Abhiyan is possibly the largest campaign on Governance Accountability in India, and we have been using the web extensively to bring and connect over 3000 groups across 27 states towards the objectives of the campaign. We are also affiliated to the UN Millennium Campaign and the Global Call to Action Against Poverty (GCAP). Find out more.

Media Partners

small-lead1
  small-owsa small-merinews1

  %d bloggers like this: