Valsad Charter:

28/04/2009 at 08:33 1 टिप्पणी

Valsad Charter:

 1. ÐéHè¨ ÐÅïH ÜUè …æï ÐãïHï ò±Sƒæ ƒè ±æï ™æHé ÚãïÝè ™æçã¥ï ! ‹²æ²æH² ÜUï çH²ï ¥Š²ÿæ SƒæÝ ÎïÝæ ™æçã¥ï !
 2. ÜUè¨è |æè xæ梱 ÜUæ ±ãè±Å ÜUÚÝï ÜUï çH²ï ¥æñÚ …¢xæH ÜUè ¨éÚÿææ ÜUï çH²ï ¥ïÜU ãè Ú ãæïÝè ™æçã¥ï ! }æêH Ú ƒè ©¨ÜUæï ÏæÎH çβæ xæ²æ ãñ ! …訨ï çÇç±…Ý |æè ÏæÎH xæ²ï ãñ ! xæ梱 ¥æñÚ xæ梱 ÜUè Ú ¥ïÜU ãè ÚãïÝè ™æçã¥ï ! …¢xæH ¶æ„æ ÜUï „ã„ HÍæéœæ}æ ±ï„Ý ÜUæ ¥}æH ãæïÝæ ™æçã¥ï !
 3. xææñ‡æ±Ý ÐïÎæàææï ¥æñÚ …¢xæH ÜUè ¥æ}æÎÝè Çæ¢xæ ÜUæï ãè ç}æHÝè ™æçã¥ï !
 4. ÐêÚï ¥æÎè±æ¨è ÿæï~æ ÜUï çH²ï ¨}ææÝ ÚëÐ ¨ï xæíæ¢Å ¥æñÚ ¨Ïæ¨èÇè ãæïÝè ™æçã¥ï !
 5. …æï çÜU¨æÝ ¥ïÜU ¨æHè …}æèÝ ²æ xæH¨Ú ÜUè …}æèÝ ÜUæï ¨æHæï ¨ï ¶ï„ ÜUï Hè²ï ©Ð|ææïxæ ÜUÚ„ï ãñ ¥ï¨ï çÜU¨æÝæï ÜUï Ýæ}æ Ðï …}æèÝ ãæïÝè ™æçã¥ï ! …}æèÝ ÜUæ ÚïÜUÇü ¨ãè ÚëÐ ¨ï ãæïÝæ ™æçã¥ï !
 6. ¥æÎè±æ¨è ÿæï~æ }æï¢ ¨ï Sƒfæ¢„Ú ÜUÚÜUï Îé¨Úï xæ梱æï }æï¢ }æ…éÚè ÜUÚÝï ÜUï çH²ï …æ„ï ãé¥ï ¨|æè ÜUéÅé¢Ïææï ÜUæï „éÚ¢„ Úæõô}æxæ ÚïàæÝÜUæÇü ç}æH àæÜUï ¥æñÚ ÚïàæÝÜUæÇü mæÚæ ç}æH„è ãé§ü ¨æ}æxæíè „éÚ¢„ ç}æH Ðæ²ï ±ñ¨è ò±Sƒæ ÜUæ çÝ}ææü‡æ ÜUÚÝæ ™æçã¥ï ! ÚïàæÝÜUæÇü ÜUè …±æÏæÎæÚè ¨éÐÚ±æ§üÝÚ ¥æñÚ }æéÜUæÎ}æ ÜUè ãæïÝè ™æçã¥ï !
 7. ãÚïÜU xæíæ}æ Т™æ²„ }æï¢ ¥ïÜU „HæÅè ãæïÝæ ™æçã¥ï !
 8. ÚæcÅîè² xæíæç}æ‡æ Úæï…xææÚ xæÚ¢Åè {æÚæ ÜUï ¥¢„xæü„ ÏææÜUè „Ý¶æ „éÚ¢„ ç}æHÝè ™æçã¥ï !
 9. Îÿæè‡æ xæé…Úæ„ }æï¢ xæóæï ÜUï ÜUæÚ¶æÝæï ÜUï ÜUæ}æ }æï¢ …éÅï ãé¥ï }æ…ÎéÚæï …æï Îê¨Úï ÚæÁ² ²æ ç…Ìï}æï¢ ¨ï ç±SƒæçЄ ãæï ÜUï ¥æ„ï ãñ ¥æñÚ ±æï ÜUï}Ðæï}æï¢ Úã„ï ãñ ±ãæ¢ Ðíæƒç}æÜU ¨éç±{æ¥ï …ñ¨è ÜUï – Ðíæƒç}æÜU çàæÿææ, S±Sƒ ¥æÚæïx², àæéh ÐèÝï ÜUï ÐæÝè ÜUè ò±Sƒæ, àææñ™ ÜUÚÝï ÜUè ò±Sƒæ ¥æñÚ Úæïô}æxæ ÚïàæÝÜUæÇü {æÚÜUæï ÜUï Hè²ï ™H„è-ÈUèÚ„è ÚæàæÝ ÜUè ÎéÜUæÝ „éÚ¢„ ãè àæÚë ãæï ¥ï¨è ò±Sƒæ ãæïÝè ™æçã¥ï !
 10. xæóæï ÜUï ÜUæ}æÎæÚæï ÜUï Hè²ï HÍæéœæ}æ ±ï„Ý ÜUè }æ²æüÎæ ÏæÉæÜUï „éÚ¢„ HÍæéœæ}æ ±ï„Ý ÜUï ¥}æHèÜUÚ‡æ ÜUè ò±Sƒæ ãæïÝè ™æçã¥ï ! xæóæï ÜUï ÜUæ}æÎæÚ …Ïæ ¥ÐÝï ±„Ý}æï¢ ¨ï Sƒf梄Úè„ ãæï ÜUï Îê¨Úï ç…Ìï}æï¢ ¥æ„ï ãñ „Ïæ …¢xæH ¶æ„ï ÜUï ™ïÜU-ÐæïC Ðï ±¨êHè ÜUè „æñÚ Ðï Hè²ï …æ„ï Ðñ¨ï Ïæ¢Î ãæïÝï ™æçã¥ï !
Advertisements

Entry filed under: All Charters.

North-West Delhi: Bardoli Charter

1 टिप्पणी Add your own

एक उत्तर दें

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदले )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  बदले )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदले )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदले )

w

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Take Action

What do you want for India?

Tell our leaders what you want the next Government to do.

Add your demand:

- Film yourself, and upload it to our YouTube channel by clicking here.

- Write a comment on this blog

- By joining us on Orkut & Facebook

श्रेणी

Feeds

About Wada Na Todo Abihyan

Wada Na Todo Abhiyan is possibly the largest campaign on Governance Accountability in India, and we have been using the web extensively to bring and connect over 3000 groups across 27 states towards the objectives of the campaign. We are also affiliated to the UN Millennium Campaign and the Global Call to Action Against Poverty (GCAP). Find out more.

Media Partners

small-lead1
  small-owsa small-merinews1

  %d bloggers like this: