Chhota Udaipur:

29/04/2009 at 09:29 4 टिप्पणिया

Chhota Udaipur:

 1. ÚæcÅîè² xæíæ}æè‡æ Úæï…xææÚ xæÚ¢Åè {æÚæ ÜUï ¥¢„xæü„ …Ý…æxæëçœæ ÏæÉï ±ñ¨è ò±Sƒæ ÜUæ çÝ}ææü‡æ ÜUÚÝæ ™æçã¥ï ¥æñÚ ãæHãè }æï¢ ÐéÚï §üHæÜUï }æï¢ §ü¨ {æÚæ ÜUï ¥¢„xæü„ …æï ÜUæ}æxæèÚè ƒæïÇï ¨ï Ðí}ææ‡æ}æï¢ ™H Úãè ãñ ©¨ ÜUæ}æxæèÚè ÜUæ ¨éò±çSƒ„ „ÚèÜUï ¨ï ¥}æHèÜUÚÝ ãæïÝæ ™æçã¥ï !
 2. (Ú) …¢xæH …}æèÝ {æÚæ ÜUï ¥¢„xæü„ ÎS„æ±ï…èÜUÚ‡æÜUè ÐíRUè²æ ÜUæï ãæƒ {ÚÝï ÜUï Hè²ï ¨ç}æç„¥æï ÜUæ xæÆÝ ÜUè²æ xæ²æ ãñ ©¨ ¨ç}æç„¥æï ÜUæ xæÆÝ ãæï …æÝæ ™æçã¥ï ¥æñÚ ©¨ ¨ç}æç„¥æï ÜUï ¨ÎS²æïÜUæï …ÚëÚè „æHè}æ, ¨æ{Ý-¨æ}æxæíè …ËÎ ¨ï …ËÎ Îï ÜUï, ©¨ÜUæ ¥}æHèÜUÚÝ …ËÎ ãæï àæÜUï, ¥ï¨è ò±Sƒæ ÜUæ çÝ}ææü‡æ ãæïÝæ ™æçã¥ï !
 3. ç±ç±{ ¶æÝæï}æï¢ ÜUæ}æ ÜUÚÝï±æHï ÜUæ}æÎæÚæï ÜUæï Ðíæƒç}æÜU ¨éç±{æ¥ï, HÍæéœæ}æ ±ï„Ý, ¥ÜUS}ææ„ ±f„Ú, ¥æÚæïx² ÜUè ¨éç±{æ¥ï §üy²æÎè ç}æHÝæ ™æçã¥ï !
 4. }ææçã„è ¥ç{ÜUæÚ ÜUæÝêÝ, |æêÚè²æ ¨ç}æç„ ÜUæÝêÝ, Т™æ²„ ÜUæÝêÝ §üy²æÎè ÜUæÝêÝ ÜUè …æÝÜUæÚè ãÚïÜU xæ梱æï}æï¢ ÎïÝè ™æçã¥ï ¥æñÚ xæíæ}æ¨|ææ ÜUï „ã„ ÜUÚÝï}æï¢ ¥æ²ï ãé¥ï ÆÚæ±æï ÜUæ ¥}æHèÜUÚ‡æ …ËÎ ¨ï …ËÎ ãæï àæÜUï ±ï¨è ÜUæ²ü±æãè ãæƒ {ÚÝè ™æçã¥ï !
 5. (Ð) …æï ÚæàæÝÜUæÇü ãñ ©¨}æï¢ ¨ï ¥Hxæ ÚæàæÝÜUæÇü çÝÜUæHæ …æ²ï „æï …ï¨ï ÚæàæÝÜUæÇü }æï¢ ¨ï ¥Hxæ ãé¥ï ãñ ±ñ¨æ ãè ÚæàæÝÜUæÇü ç}æHÝæ ™æçã¥ï !
 6. ±Ý ¥ç{ÜUæÚ ÜUæÝêÝ }æï¢ ãæHãè }æï¢ ¨|æè xæ梱æï ÜUè …êƒ xæíæ}æ Т™æ²„ ãé§ü ãñ ±æï ¥Hxæ „ÚèÜUï ¨ï ãæïÝè ™æçã¥ï !
 7. ¥æÎè±æ¨è ÿæï~æ }æï¢ ¨ï Sƒfæ¢„Ú ÜUÚÜUï Îé¨Úï xæ梱æï }æï¢ }æ…éÚè ÜUÚÝï ÜUï çH²ï …æ„ï ãé¥ï ¨|æè ÜUéÅé¢Ïææï ÜUæï „éÚ¢„ Úæõô}æxæ ÚïàæÝÜUæÇü ç}æH àæÜUï ¥æñÚ ÚïàæÝÜUæÇü mæÚæ ç}æH„è ãé§ü ¨æ}æxæíè „éÚ¢„ ç}æH Ðæ²ï ±ñ¨è ò±Sƒæ ÜUæ çÝ}ææü‡æ ÜUÚÝæ ™æçã¥ï ! ÚïàæÝÜUæÇü ÜUè …±æÏæÎæÚè ¨éÐÚ±æ§üÝÚ ¥æñÚ }æéÜUæÎ}æ ÜUè ãæïÝè ™æçã¥ï !
 8. ãÚïÜU xæíæ}æ Т™æ²„ }æï¢ ¥ïÜU „HæÅè ãæïÝæ ™æçã¥ï !
 9. ±ëh Ðï‹àæÝ ²æï…Ýæ, ç±{±æ ¨ãæ² ²æï…Ýæ, ç™Ú¢…è±è ²æï…Ýæ, ÜU‹²æ ÜUïDZÝè ²æï…Ýæ, ÜU颱ÚÏææ§ü }ææ}æïÚë¢ ²æï…Ýæ, ÎèÜUÚè Ïæ™æ±æï …é¢Ïæïàæ ²æï…Ýæ, }æéz„ }æé¨æÈUÚè ²æï…Ýæ, }æéz„ ÜUæÝêÝè ¨ãæ² §üy²æÎè ²æï…Ýæ¥æï ÜUï ¥¢„xæü„ ÎçH„-¥æÎè±æ¨è¥æï ÜUæï Á²æÎæ ¨ï Á²æÎæ Hæ|æ ¥æñÚ ¥çxæí}æ„æ Îè …æ²ï ¥æñÚ ¥ï¨è ò±Sƒæ ÜUæ çÝ}ææü‡æ ÜUè²æ …æ²ï !
 10. ÜUæ}æ ÜUï SƒH Ðï ÎçH„-¥æÎè±æ¨è }æçãHæ¥æï ÜUæ ¥æ<ƒÜU, ¨æ}ææç…ÜU, }ææÝç¨ÜU ¥æñÚ àææÚèçÚÜU àææï¯Ý (¥y²æ™æÚ) Ý ãæï Ðæ²ï ¥ï¨è ÜUæ²ü±æãè ¥æñÚ Ã²±Sƒæ ÜUæ çÝ}ææü‡æ ÜUè²æ …æ²ï !
 11. ²æ„æ²æ„ (Ïæ¨) ¨ï±æ ãæïÝè ™æçã¥ï …è¨ ¨ï ¨ÚÜUæÚ ÜUè }æéz„ }æé¨æÈUÚè (Ðæ¨) ²æï…Ýæ ÜUæ §üS„}ææH Hæïxæ ÜUÚ àæÜUï ¥æñÚ …ãæ¢ Ïæ¨ ¨ï±æ ©ÐHÏ{ Ýæ ãæï ±ãæ¢ ÚæïÜUÇ ÚÜU}æ (ÜUïàæ) ÎïÝæ ™æçã¥ï !
Advertisements

Entry filed under: All Charters.

Morena Chater: Damoh Charter:

4 टिप्पणियाँ Add your own

एक उत्तर दें

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदले )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  बदले )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदले )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदले )

w

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Take Action

What do you want for India?

Tell our leaders what you want the next Government to do.

Add your demand:

- Film yourself, and upload it to our YouTube channel by clicking here.

- Write a comment on this blog

- By joining us on Orkut & Facebook

श्रेणी

Feeds

About Wada Na Todo Abihyan

Wada Na Todo Abhiyan is possibly the largest campaign on Governance Accountability in India, and we have been using the web extensively to bring and connect over 3000 groups across 27 states towards the objectives of the campaign. We are also affiliated to the UN Millennium Campaign and the Global Call to Action Against Poverty (GCAP). Find out more.

Media Partners

small-lead1
  small-owsa small-merinews1

  %d bloggers like this: